Chủ Nhật, 23/06/2024 - 08:05

Á Phụ mộ • 亞父墓 • Mộ Á Phụ

亞父墓

眼看霸上五雲浮,
汲汲方圖一擊謀。
但得此心無負楚,
不知天命已歸劉。
伯圖泯滅千年後,
古墓荒涼三尺秋。
多少一心忠所事,
每為天下笑其愚。

Á Phụ mộ

Nhãn khan Bá Thượng ngũ vân phù,
Cấp cấp phương đồ nhất kích mưu.
Đãn đắc thử tâm vô phụ Sở,
Bất tri thiên mệnh dĩ quy Lưu.
Bá đồ mẫn diệt thiên niên hậu,
Cổ mộ hoang lương tam xích thu.
Đa thiểu nhất tâm trung sở sự,
Mỗi vi thiên hạ tiếu kỳ ngu.

Dịch nghĩa

Mắt đã trông thấy mây năm sắc nổi trên đất Bá Thượng
Mà còn nhất định gấp rút lo mưu chước đánh kẻ thù
Lòng này chỉ mong khỏi phụ nước Sở
Chẳng cần biết mệnh trời đã về họ Lưu
Sau nghìn năm nghiệp bá đã tan tành
Ngôi mộ cổ ba thước lạnh lẽo trong khí thu hoang lạnh
Bao kẻ một lòng trung với người mình phụng sự
Thường làm cho thiên hạ cười rằng ngu

Á Phụ: dưới cha một bậc, cũng như chú, tiếng tôn xưng Phạm Tăng 范增. Phạm Tăng giúp Hạng Vũ 項羽 dựng nghiệp bá. Hạng Vũ kính trọng như cha chú, thường gọi là Á Phụ. Trong bữa yến tại Hồng Môn, Phạm Tăng khuyên Hạng Vũ giết Lưu Bang 劉邦 để trừ hậu hoạ. Hạng Vũ không nghe, sau lại nghe bọn phản gián, đem lòng nghi kỵ, tước bỏ hết quyền hành của Phạm Tăng. Phạm Tăng giận bỏ về, đến Bành Thành bị ưng thư nơi hậu bối, không chữa khỏi phải chết.

Bản dịch của Quách Tấn

Mây lồng Bá Thượng ửng năm màu
Quyết diệt thù lo gấp lập mưu
Dạ đá miễn sao không phụ Sở
Mệnh trời chi sá đã về Lưu
Tan tành nghiệp bá nghìn năm cũ
Lạnh lẽo mồ hoang một nấm thu
Bao kẻ một lòng trung với chủ
Thường khi thiên hạ giễu rằng ngu

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt trông Bá Thượng rạng vầng mây
Lòng vẫn chăm chăm quyết lập mưu
Miễn tỏ lòng son không phụ Sở
Nề chi mạng lớn thuộc về Lưu
Nghìn năm nghiệp bá giờ tan tác
Ba thước mồ hoang chạnh vẻ thu
Bao kẻ một lòng trung với chủ
Khéo cho thiên hạ mỉa rằng ngu.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy mây Bá Thượng nổi năm màu,
Gấp rút lo mưu đánh kẻ thù.
Chỉ muốn lòng này không phụ Sở,
Mệnh trời chi sá đã về Lưu.
Tan tành nghiệp bá nghìn năm hậu,
Lạnh lẽo mộ hoang trong khí thu.
Trung với một người mình phụng sự,
Thói thường thiên hạ cho rằng ngu.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *