Đêm trường bốn vách dế kêu than
Kéo lại gần hiên chiếc chõng nan
Sương phủ đất mờ cơn gió thoảng
Sao đầy nguyệt xế bóng đêm tàn
Xưa nay cạn chén sầu khơi dậy
Lau, ngót nhớ mùi thu chửa sang
Cơm áo mãi lo đầu đã bạc
Đâu thời niên thiếu hát ca vang!