Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:06

Điệu khuyển • 悼犬 • Điếu con chó chết

悼犬

駿馬不老死,
烈女無善終。
凡生負奇氣,
天地非所容。
念爾屬所畜,
與人毛骨同。
貪進不知止,
隕身寒山中。
隕身勿嘆惋,
數試無全功。

Điệu khuyển

Tuấn mã bất lão tử,
Liệt nữ vô thiện chung.
Phàm sinh phụ kỳ khí,
Thiên địa phi sở dung.
Niệm nhĩ thuộc sở súc,
Dữ nhân mao cốt đồng.
Tham tiến bất tri chỉ,
Vẫn thân hàn sơn trung.
Vẫn thân vật thán uyển,
Sổ thí vô toàn công.

Dịch nghĩa

Ngựa hay không chết già
Người trinh liệt không chết yên lành
Phàm người sinh ra có khí phách khác thường
Trời đất không có chỗ dung túng
Nghĩ thương mày thuộc giống gia súc
Lông xương cũng đồng với loài người
Ham tiến không biết dừng
Bỏ mình trong núi lạnh
Bỏ mình chớ than tức
Bao lần thử sức không thành công

Bản dịch của Quách Tấn

Tuấn mã không chết già
Liệt nữ không chết yên
Phàm khí phách khác thường
Trời đất hay ghen tương
Thương mày giống gia súc
Cùng người đồng thịt xương
Ham tiến không biết thối
Bỏ mình rừng gió sương
Bỏ mình chớ than tức
Chẳng vẹn công đấu trường

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liệt nữ không chết bệnh
Ngựa hay không chết già
Người sinh khí phách lạ
Đất trời dìm chẳng tha
Mày vốn loài gia súc
Cùng một thứ xương lông
Ham tiến không lùi bước
Chốn núi rừng vùi thân
Bỏ mình đừng than thở
Thử sức uổng lao công

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa hay ít khi chết già
Nữ nhân trinh liệt khó mà chết yên.
Người sinh khí phách dữ hung,
Đất trời không có chỗ dung lúc cùng.
Nghĩ thương mày giống súc sinh.
Lông xương đồng loại với mình mà thôi.
Ham danh không biết nghỉ ngơi,
Rừng sâu núi lạnh lìa đời như không.
Bao lần thử chẳng thành công,
Bỏ mình chớ tức rằng không ai thờ.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *