Chủ Nhật, 23/06/2024 - 09:50

Quản Trọng Tam Quy đài • 管仲三歸臺 • Đài Tam Quy của Quản Trọng

管仲三歸臺  

舊臺湮沒草離離,
曾以桓公霸一時。
郡縣城中空九合,
莓苔石上記三歸。
在朝巧與君心合,
沒世終憐相業卑。
喜值聖朝公覆燾,
往來臺下雜華夷。

Quản Trọng Tam Quy đài

Cựu đài nhân một thảo li li,
Tằng dĩ Hoàn Công  nhất thì.
Quận huyện thành trung không cửu hợp,
Môi đài thạch thượng kí Tam Quy.
Tại Triều xảo dữ quân tâm hợp,
Một thế chung liên tướng nghiệp ti.
Hỉ trị thánh triêu công phúc đảo,
Vãng lai đài hạ tạp Hoa, Di.

Dịch nghĩa

Đài cũ chìm lấp, cỏ mọc tua tủa
Từng giúp Tề Hoàn Công nên nghiệp bá một thời
Trong thành đã chín lần hợp các quận huyện
Trên đá rêu phủ còn ghi chữ “Tam Quy”
Ở triều đình khéo hợp lòng vua
Rốt cuộc chết, bị chê là tể tướng công nghiệp nhỏ mọn
Mừng gặp thánh triều che chở khắp
Dưới đài qua lại lẫn lộn người Hoa, người Di

Quản Trọng: tên là Di Ngô 夷吾, người đất Dĩnh Thượng 潁上 nước Tề 齊 (vùng Sơn Đông). Công nghiệp của Tề Hoàn Công 齊桓公 đều nhờ Quản Trọng giúp đỡ mà thành.
Tam Quy đài: đài cao ba tầng, ngụ ý rằng ba hạng người quy phục mình: dân quy phục, chư hầu quy phục, các rợ quy phục. Quản Trọng đã xa xỉ lại kiêu: chỉ bậc thiên tử mới đáng lập đài đó. Vì vậy Khổng Tử chê Quản Trọng là khí tượng nhỏ mọn, không biết điều lễ (Luận ngữ – chương Bát dật). Mạnh Tử chê “sự nghiệp tầm thường”. (Sử ký Tư Mã Thiên, Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch, Lá Bối xuất bản, Sài gòn, Việt nam, 1972, trang 339).

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đài xưa mai một, cỏ hoang lên
Nghiệp bá Hoàn Công giúp đã nên
Chín lượt trong thành gom quận huyện
“Tam Quy” trên đá phủ rêu xanh
Ở triều khéo hợp lòng vua lớn
Khi chết đành mang nghiệp tướng hèn
Mừng gặp thánh triều che chở khắp
Hoa, Di đài dưới bước bon chen

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đài cũ đất vùi cỏ mọc lan
Từng xưa nghiệp bá giúp Tề Hoàn
Trung thành “cửu hợp” xưa đà khuất
Nền đá “Tam Qui” nét rõ ràng
Tướng nghiệp tầm thường mang tiếng xấu
Quân vương hợp ý rỡ danh vang
Mừng nay triều thánh ơn chung hưởng
Qua lại Hoa Di rộn khắp đàng.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đài xưa chìm lấp, cỏ tràn đường,
Từng giúp Tề Hoàn nghiệp bá vương.
Chín đợt trong thành hợp quận huyện,
“Tam Quy” trên đá phủ rêu tường.
Triều đình khéo hợp lòng vua chúa,
Khi chết, bị chê tể tướng thường.
Mừng gặp thánh triều che chở khắp,
Dưới đài qua lẫn Hoa, Di, (dân) thường.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *