Chủ Nhật, 23/06/2024 - 08:33

Nguyễn Du – 阮攸

Nguyễn Du 阮攸 (13/1/1766 – 16/9/1820) tự Tố Như 素如, hiệu Thanh Hiên 清軒, quê gốc làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng sinh và trải qua thời niên thiếu ở Thăng Long. Cha là Nguyễn Nghiễm đã làm tới chức tể tướng triều Lê. Mẹ là bà Trần Thị Tần, vợ thứ ba của Nguyễn Nghiễm, người xứ Kinh Bắc (Nguyễn Nghiễm có tám vợ, hai mươi mốt người con). Mười tuổi, Nguyễn Du mồ côi cha, mười ba tuổi mồ côi mẹ. Vì thế tiếng là con quan đại thần nhưng ngay từ thời thơ ấu Nguyễn Du đã phải sống vất vả thiếu thốn. Truyện Kiều và Văn chiêu hồn, hai kiệt tác chữ Nôm của Nguyễn Du, rộng xin được giới thiệu riêng vào dịp khác. Tập sách này chỉ chọn lựa một số bài thơ chữ Hán tiêu biểu của ông.

Thơ chữ Hán Nguyễn Du cho thấy phần sâu kín trong tâm trạng ông. Nó như một thứ nhật ký, giãi… 

Mục lục: 

 
Thơ Nguyễn Du
Thác lời trai phường nón   Văn tế thập loại chúng sinh
Văn tế Trường Lưu nhị nữ    
Thanh Hiên thi tập – 清軒詩集
Mười năm gió bụi (1786-1795)
Sơn cư mạn hứng   Ức gia huynh
U cư kỳ 1   U cư kỳ 2
Tự thán kỳ 1   Tự thán kỳ 2
Bất mị   Quỳnh Hải nguyên tiêu 
Xuân nhật ngẫu hứng   Tạp ngâm (I)
Khất thực   Xuân dạ
Thu chí (II)   Thu dạ kỳ 1
Thu dạ kỳ 2   Tống Nguyễn Sĩ Hữu nam quy
Lưu biệt Nguyễn đại lang   Bát muộn
Hoạ Hải Ông Đoàn Nguyễn Tuấn   Trệ khách
Mạn hứng kỳ 1   Mạn hứng kỳ 2
Đại nhân hí bút   Vị Hoàng doanh
Độ Phú Nông giang cảm tác    Hoàng Mai kiều vãn diểu
Dao vọng Càn Hải từ   Ký mộng
Tái du Tam Điệp sơn   Giang đình hữu cảm
Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
My trung mạn hứng   Tặng Thực Đình
Phúc Thực Đình   Hành lạc từ kỳ 1
Hành lạc từ kỳ 2   Độ Long Vĩ giang
Tạp thi kỳ 1   Tạp thi kỳ 2
Ký Huyền Hư tử   Ký giang bắc Huyền Hư tử
Ký hữu (I)   Khai song
Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1   Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2
Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3   Ngoạ bệnh kỳ 1
Ngoạ bệnh kỳ 2   Đối tửu
Lam giang   Liệp
Sơn thôn   Thôn dạ
Tạp ngâm kỳ 1   Tạp ngâm kỳ 2
Tạp ngâm kỳ 3   Mạn hứng
Dạ hành   Đạo ý
Điếu La Thành ca giả   Ninh Công thành
Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
Ký hữu (II)   Độc Tiểu Thanh ký
Sơ nguyệt   La Phù giang thuỷ các độc toạ
Ngẫu hứng kỳ 1   Ngẫu hứng kỳ 2
Thanh minh ngẫu hứng   Mộ xuân mạn hứng
Thanh Quyết giang vãn diểu   Đồng Lư lộ thượng dao kiến Sài Sơn
Đồng Lung giang   Lạng Sơn đạo trung
Quỷ Môn đạo trung   Đề Nhị Thanh động
Vọng Phu thạch   Xuân tiêu lữ thứ
Điệp tử thư trung   Khổng tước vũ
Nam trung tạp ngâm
Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
Phượng Hoàng lộ thượng tảo hành   Mộng đắc thái liên kỳ 1
Mộng đắc thái liên kỳ 2   Mộng đắc thái liên kỳ 3
Mộng đắc thái liên kỳ 4   Mộng đắc thái liên kỳ 5
Thu chí (I)   Điệu khuyển
Ngẫu thư công quán bích   Ngẫu đề công quán bích kỳ 1
Ngẫu đề công quán bích kỳ 2   Tống nhân
Ngẫu hứng kỳ 1   Ngẫu hứng kỳ 2
Ngẫu hứng kỳ 3   Ngẫu hứng kỳ 4
Ngẫu hứng kỳ 5   Ngẫu đề
Thuỷ Liên đạo trung tảo hành    
Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
Tân thu ngẫu hứng   Dạ toạ
Tặng nhân   Tái thứ nguyên vận
Tạp ngâm (II)   Giang đầu tản bộ kỳ 1
Giang đầu tản bộ kỳ 2   Ngẫu đắc
Pháo đài   Thành hạ khí mã
Vọng Thiên Thai tự   Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 1
Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 2   Thu nhật ký hứng
Sơn trung tức sự   Độ Linh giang
Nễ giang khẩu hương vọng   Y nguyên vận ký Thanh Oai Ngô Tứ Nguyên
Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất Nghệ An   Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1
Đại tác cửu thú tư quy kỳ 2    
Bắc hành tạp lục – 北行雜錄
Long thành cầm giả ca   Thăng Long kỳ 1
Thăng Long kỳ 2    Ngộ gia đệ cựu ca cơ
Quỷ Môn quan   Lạng thành đạo trung
Lưu biệt cựu khế Hoàng   Trấn Nam Quan
Nam Quan đạo trung   Mạc phủ tức sự
Giáp Thành Mã Phục Ba miếu   Minh giang chu phát
Ninh Minh giang chu hành   Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu
Hoàng Sào binh mã   Vọng Quan Âm miếu
Tam Giang khẩu đường dạ bạc   Vãn há Đại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất
Há than hỷ phú   Thái Bình thành hạ văn xuy địch
Thái Bình mại ca giả   Chu hành tức sự
Sơn Đường dạ bạc   Thương Ngô tức sự
Thương Ngô mộ vũ   Ngũ nguyệt quan cạnh độ
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 01   Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 02
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 03   Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 04
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 05   Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 06
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07   Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 08
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 09   Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 10
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 11   Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 12
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 13   Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 14
Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 15   Dương Phi cố lý
Triệu Vũ Đế cố cảnh   Bất tiến hành
Tam Liệt miếu   Quế Lâm Cù Các Bộ
Quế Lâm công quán   Đề Vi, Lư tập hậu
Quá Thiên Bình   Vọng Tương Sơn tự
Vĩnh Châu Liễu Tử Hậu cố trạch   Tương giang dạ bạc
Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 1   Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 2
Phản chiêu hồn   Biện Giả
Trường Sa Giả thái phó   Sơ thu cảm hứng kỳ 1
Sơ thu cảm hứng kỳ 2   Sở vọng
Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ kỳ 1   Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ kỳ 2
Tương Âm dạ   Đăng Nhạc Dương lâu
Hoàng Hạc lâu   Hán Dương vãn diểu
Nhiếp Khẩu đạo trung   Lý gia trại tảo phát
Vũ Thắng quan   Tín Dương tức sự
Ngẫu hứng   Độ Hoài hữu cảm Hoài Âm hầu tác
Độ Hoài hữu cảm Văn thừa tướng   Hà Nam đạo trung khốc thử
Cựu Hứa Đô   Âu Dương Văn Trung Công mộ
Bùi Tấn Công mộ   Hoàng hà
Hoàng Hà trở lạo   Tỉ Can mộ
Trở binh hành   Kê thị trung từ
Nhạc Vũ Mục mộ   Tần Cối tượng kỳ 1
Tần Cối tượng kỳ 2   Vương thị tượng kỳ 1
Vương thị tượng kỳ 2   Đồng Tước đài
Thất thập nhị nghi trủng   Lạn Tương Như cố lý
Hàm Đan tức sự   Hàn Tín giảng binh xứ
Liêm Pha bi   Tô Tần đình kỳ 1
Tô Tần đình kỳ 2   Dự Nhượng kiều chuỷ thủ hành
Dự Nhượng kiều   Kinh Kha cố lý
Đế Nghiêu miếu   Lưu Linh mộ
Kỳ lân mộ   Yển Thành Nhạc Vũ Mục ban sư xứ
Đông lộ   Quản Trọng Tam Quy đài
Kê Khang cầm đài   Đông A sơn lộ hành
Sở Bá Vương mộ kỳ 1   Sở Bá Vương mộ kỳ 2
Liễu Hạ Huệ mộ   Từ Châu đạo trung
Nhị Sơ cố lý   Từ Châu đê thượng vọng
An Huy đạo trung   Á Phụ mộ
Chu Lang mộ   Tổ Sơn đạo trung
Quảng Tế ký thắng   Đồ trung ngẫu hứng
Hoàng Châu trúc lâu   Vinh Khải Kỳ thập tuệ xứ
Mạnh Tử từ cổ liễu   Từ Châu dạ
Tiềm Sơn đạo trung   Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích
Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1   Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 2
Lương Chiêu Minh thái tử phân kinh thạch đài   Tây Hà dịch
Sở kiến hành   Hoàng Mai sơn thượng thôn
Hoàng Mai đạo trung   Chu phát
Truyện Kiều
Hồi 01   Hồi 02
Hồi 03   Hồi 04
Hồi 05   Hồi 06
Hồi 07   Hồi 08
Hồi 09   Hồi 10
Hồi 11   Hồi 12
Hồi 13   Hồi 14
Hồi 15   Hồi 16
Hồi 17   Hồi 18
Hồi 19   Hồi 20
Hồi 21   Hồi 22

ThơTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *