Thứ Năm, 13/06/2024 - 11:45

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 6 • 蒼梧竹枝歌其六

Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 6

蒼梧竹枝歌其六  

一聲裂竹散硫磺,
驚起沙汀鴈數行。
天際遙瞻歸去處,
蒼梧北上定衡陽。

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 06

Nhất thanh liệt trúc tán lưu hoàng,
Kinh khởi sa đinh nhạn sổ hàng.
Thiên tế giao chiêm quy khứ xứ,
Thương Ngô bắc thướng định Hành Dương.

Dịch nghĩa

Một tiếng pháo nổ, khói lưu hoàng bốc ra
Đàn nhạn kinh hãi từ bãi cát bay lên
Nhìn trời xem bay về phương nào
Từ Thương Ngô bay lên Bắc đoán là đến Hành Dương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Pháo tan một tiếng bốc lưu hoàng,
Trên bãi nhạn kinh vút mấy hàng.
Thử ngóng trông xem nơi khuất nẻo,
Thương Ngô lên bắc, chắc Hành Dương!

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tiếng đùng pháo trúc khói lưu hoàng
Kinh động hàng chim vút bãi hoang
Ngóng vọng phương trời xa diệu vợi
Thương Ngô hướng bắc hẳn Hành Dương

Bản dịch của Trương Việt Linh

Pháo rang tiếng nổ khói lưu hoàng
Tán loạn bay lên nhạn mấy hàng
Trông khoảng trời xanh nơi thẳng đến
Thương Ngô lên bắc đến Hành Dương

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổ vang tiếng pháo, khói lưu hoàng,
Kinh hãi nhạn bay bãi cát vàng.
Phương hướng trời nào nhìn nhạn đến,
Thương Ngô thẳng bắc đến Hành Dương.

Bản dịch của Đào Duy Anh

Đánh đùng pháo trúc khói lưu hoàng,
Trên bãi bay tan nhạn mấy hàng.
Trời thẳm nhìn theo nơi vút tới,
Thương Ngô lên bắc hẳn Hành Dương.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *