Thứ Năm, 13/06/2024 - 12:27

Trấn Nam Quan – 鎮南關

鎮南關

李陳舊事杳難尋,
三百年來直到今。
兩國平分孤壘面,
一關雄鎮萬山心。
地偏每為傅聞誤,
天近纔知降澤深。
帝闕回頭碧雲表,
鈞韶耳畔有餘音。

Trấn Nam Quan

Lý Trần cựu sự diểu nan tâm,
Tam bách niên lai trực đáo câm (kim).
Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện,
Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm.
Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ,
Thiên cận tài tri giáng trạch thâm.
Đế khuyết hồi đầu bích vân biểu,
Quân thiều nhĩ bạn hữu dư âm.

Dịch nghĩa

Việc cũ đời Lý, Trần xa xôi khó biết.
Chỉ biết cửa ải này có đến ngày nay đã ba trăm năm.
Bức thành lẻ loi phân chia hai nước,
Cửa ải hùng vĩ đứng trấn giữa muôn nghìn núi non.
Cách xa nhau, thường có những lời đồn đãi không đích xác, dễ hiểu lầm.
Gần trời mới biết ơn mưa móc thấm sâu dường nào.
Quay đầu trông về cửa khuyết ở ngoài tần mây biếc.
Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng nhạc quân thiều.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Việc Lý Trần xa xưa khó xét,
Ba trăm năm trước đến ngày nay.
Ngăn chia hai nước, thành còn đó,
Hùng tráng muôn non, cửa vẫn đây.
Đất xa hay nghe đồn chuyện nhảm,
Trời gần mới biết đội ơn dầy.
Trông về cửa khuyết ngoài mây biếc,
Văng vẳng quân thiều tiếng nhạc bay.

Bản dịch của Lâm trung Phú

Chuyện cũ Lý Trần khó rõ ràng,
Ba trăm năm trở lại thời đang,
Cắt chia hai nước giăng thành luỹ,
Hùng trấn một khu giữa núi ngàn !
Cách đất thường đồn chuyện nhãm lắm,
Gần trời mới biết ân sâu càng !
Quay nhìn cổng khuyết ngoài mây biếc,
Tai vẳng quân thiều tiếng dội vang !!

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lý Trần chuyện cũ khó dò
Ba trăm năm trước đến giờ là đây
Thành con hai nước phân đôi
Giữa lòng muôn núi cao vời ải quan
Chốn xa sinh chuyện hiểu lầm
Gần trời mới biết thấm nhuần ơn sâu
Quay về kinh khuyết ngàn mây
Quân thiều nhạc trổi thoáng bay mơ màng.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sự cũ Lý Trần mờ khó tra
Ba trăm năm trải tới đời ta
Chia đều hai nước bên tường luỹ
Hùng trấn ải quan giữa núi qua
Đất vắng thường truyền tin thất thiệt
Trời gần mới biết thấu ân sa
Kinh thành đầu ngoái ngoài mây biếc
Văng vẳng bên tai khúc nhạc hoà.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc cũ Lý, Trần khó biết xa,
Ba trăm năm cũ ải này qua.
Phân chia thành lẻ ranh hai nước,
Trấn giữa muôn nghìn ngọn núi cao.
Xa cách lời đồn không chính xác,
Gần trời mưa móc thấm dường bao.
Trông về cửa khuyết ngoài mây biếc.
Văng vẳng quân thiều đáng tự hào.

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Việc cũ Lý Trần khó biết ra
Ba trăm năm đã vụt trôi qua
Phân chia hai nước cô thành giữa
Hùng trấn vạn non một ải xa
Đất cách hay loan đồn chuyện nhảm
Trời gần mới hiểu thấm ân hoà
Ngoái nhìn cửa khuyết ngoài mây biếc
Khúc nhạc quân thiều vẵng đến ta

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hiểu sao hết thuở Lý, Trần
Ải đây đã có ba trăm năm rồi
Phân chia hai nước rạch ròi
Một gian bao khắp cả trời núi non

Xa xôi chẳng biết ngọn nguồn
Có gần mới hiểu thấu hồn thiêng liêng
Nhìn qua cửa khuyết mây viền
Bên tai vẳng tiếng nhạc truyền thúc quân

 
 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *