Thứ Năm, 13/06/2024 - 11:53

Triệu Vũ Đế cố cảnh • 趙武帝故境 • Đất cũ của Triệu Vũ Đế

趙武帝故境  

暴楚強秦相繼誅,
雍容揖遜霸南陬。
自娛儘可稱皇帝,
樂善還能屈豎儒。
百尺高臺傾嶺表,
千年古墓沒番禺。
可憐世代相更迭,
不及蠻夷一老夫。

Triệu Vũ Đế cố cảnh

Bạo Sở cường Tần tương kế tru,
Ung dung ấp tốn bá nam tu.
Tự ngu tẫn khả xưng hoàng đế,
Lạc thiện hoàn năng khuất thụ nhu.
Bách xích cao đài khuynh Lĩnh Biểu,
Thiên niên cổ mộ một Phiên Ngu.
Khả liên thế đại tương canh diệt,
Bất cập man di nhất lão phu.

Dịch nghĩa

Sở, Tần hai nước cường bạo theo nhau diệt vong
Ông cứ ung dung nhũn nhặn làm bá chủ phương nam
Tùy thích có thể xưng hoàng đế
Vui điều thiện chịu khuất với chú nhà nho hèn mọn
Đài cao trăm thước ở Lĩnh Biểu đã nghiêng đổ
Ngôi mộ cổ nghìn năm ở Phiên Ngung đã mất
Thương cho đời này theo đời kia thay đổi nhau
Nhưng không bằng ông lão Man Di

Triệu Vũ Đế tức Triệu Đà. Thời Tần, Đà làm quan uý ở Nam Hải. Khi Tần mất, Đà chiếm Quế Lâm, Tượng quận, tự xưng Nam Việt Vũ Vương. Hán Cao Tổ lên ngôi, sai Lục Giả xuống phong Đà làm Nam Việt Vương. Sau Đà chiếm mấy ấp ở Trường Sa, tự xưng Nam Việt Vũ Đế. Thời Hán Văn Đế, lại sai Lục Giả xuống dụ. Đà dâng thư tạ tội, bỏ hiệu đế, giữ chức phiên thần.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Sở bạo Tần cường nối diệt vong
Phương nam làm chủ cứ ung dung
Cho vui tự chiếm ngôi hoàng đế
Ưa thiện đành thua chú khách thường
Trăm thước đài cao nghiêng Lĩnh Biểu
Nghìn năm mộ cổ mất Phiên Ngung
Bao nhiêu triều đại thay nhau đổi
Với lão Man Di chẳng sánh cùng

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tàn bạo Sở, Tần tiếp diệt vong,
Phương nam bá chủ nhẹ ung dung.
Tuỳ lòng, có thể xưng hoàng đế,
Thích thiện, lại tùng bậc nhã phong.
Trăm thước cao, đài nghiêng Lĩnh Biểu,
Nghìn năm cổ, mộ lấp Phiên Ngung.
Khá thương đời thế thay nhau đổi,
Chẳng sánh Man Di một lão ông!!

Bản dịch của Đông Xuyên

Sở bạo, Tần cường diệt nối nhau,
Ung dung làm bá chủ Nam châu.
Bụng mừng tiếm được ngôi vua Việt,
Lẽ phải đành thua bác khoá Tầu!
Sập hết đài cao vùng Lĩnh Biểu,
Còn đâu mồ cổ đất Phiên Ngu?
Nực cười triều đại bao thay đổi,
Rút cuộc thua ông mán bạc đầu?

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Bạo Sở cuồng Tần diệt tiếp nhau
Ung dung chào vái chủ nam khu
Tự vui mình cũng xưng hoàng đế
Giữ thiện còn thêm phục gã nho
Trăm thước đài cao nghiêng Lĩnh Biểu
Ngàn năm mộ cũ lấp Phiên Ngu
Đáng thương triều đại thay nhau đổ
Chẳng sánh man di một lão phu

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Sở Tần hung bạo nối nhau tan
Chào vái ung dung chủ phía nam
Đã thoả tự xưng là bậc đế
Lại vui theo thiện nhún nho xoàng
Đài cao Lĩnh Biểu trăm thước đổ
Mộ cũ Phiên Ngu ngàn năm tàn
Triều đại đáng thương thay đổi mãi
Chẳng bằng ông lão đất di man

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tần cường Sở bạo nối tiêu vong
Nghiệp Triệu phương nam chủ một vùng
Tuỳ thích tự xưng ngôi đế bá
Vui lòng chịu nhịn chú nho xoàng
Phiên Ngu mộ cổ cây che lấp
Ngũ Lĩnh đài cao bụi chất chồng
Triều đại hưng vong thay đổi mãi
Đâu bằng ông lão xứ Man không

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tần cường Sở bạo diệt nhau đi
Tự tại góc Nam chủ xứ “Di”
Tuỳ thích đã xưng là hiệu đế
Sau còn vui thiện chịu thần quy
Đài cao Lĩnh Biểu từng nghiêng đổ
Mộ cũ Phiên Ngu chẳng vết gì
Cám cảnh thế thời luôn đổi khác
Làm sao sánh với lão Man Di.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cường bạo Sở, Tần nối diệt vong,
Ung dung bá chủ nam non sông.
Tuỳ thời có thể xưng hoàng đế,
Ưa thiện đành thua kẻ sĩ xoàng.
Lĩnh Biểu đài cao vừa sụp đổ,
Phiên Ngung mộ cổ cây che chồng.
Thương cho triều đại luôn thay đổi.
Một lão Man Di bằng được không?

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *