Thứ Năm, 13/06/2024 - 10:14

Yển Thành Nhạc Vũ Mục ban sư xứ 

郾城岳武穆班處 • Nơi Nhạc Vũ Mục rút quân ở Yển Thành

郾城岳武穆班處

當時曾駐岳家軍,
此地經今有戰塵。
大將空懷邦國恥,
君王已絕父兄親。
金牌十二有遺恨,
鐵騎三千空暮蕓。
血戰十年成底事,
風波亭下謝金人。

Yển Thành Nhạc Vũ Mục ban sư xứ

Đương thì tằng trú Nhạc gia quân,
Thử địa kinh kim hữu chiến trần.
Đại tương không hoài bang quốc sỉ,
Quân vương dĩ tuyệt phụ huynh thân.
Kim bài thập nhị hữu di hận,
Thiết kị tam thiên không mộ vân.
Huyết chiến thập niên thành để sự,
Phong Ba đình hạ tạ Kim nhân.

Dịch nghĩa

Thời đó quân của Nhạc tướng quân từng đóng ở đây
Đất này xưa nay đã trải qua cát bụi chiến tranh
Đại tướng luống chịu mang cái nhục nước
Nhà vua đã dứt bỏ tình cha anh
Mười hai thẻ kim bài để lại mối hận
Ba ngàn quân kỵ chỉ còn lại đám mây chiều
Mười năm huyết chiến để thành ra cái việc
Bị giết ở đình Phong Ba để triều đình tạ lỗi với người Kim

Yển Thành thuộc tỉnh Hà Nam 河南, phía nam thành Hứa Xương 許昌. Nhạc Vũ Mục tức Nhạc Phi 岳飛, tướng tài thời Nam Tống 南宋. Sau bị Tần Cối 秦檜 hại giết. Đến đời Hiếu Tông 孝宗, được phục chức và đặt tên thuỵ là Vũ Mục.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đây nơi Nhạc tướng đã dừng quân
Tự cổ đến nay trải chiến trần
Đại tướng luống mang hờn tổ quốc
Nhà vua nỡ dứt nghĩa cha anh
Kim bài một tá niềm u uất
Thiết kỵ ba ngàn mây tối lan
Huyết chiến mười năm đành bỏ cuộc
Trước đình bỏ xác tạ Kim nhân

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn xưa Nhạc Vũ Mục lui quân
Đã trải nhiều phen cuộc chiến tranh
Đại tướng còn ôm hờn mất nước
Quân vương sao nở phụ cha anh
Ba ngàn ngựa sắt chiều tuôn khói
Mục tá bài vàng hận khó lành
Khéo uổng mười năm thân huyết chiến
Dưới đền chịu chết tạ Kim nhân

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất này Nhạc tướng từng dừng quân,
Chiến trận là nơi trải các lần.
Đại tướng luống mang hờn nhục nước,
Vua triều dứt bỏ nghĩa cha anh.
Kim bài để hận mười hai thẻ,
Quân kỵ ba ngàn tan đám mây.
Huyết chiến mười năm thành cát bụi,
Trước đình bị giết tạ Kim bang.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Quân ông Nhạc trước đóng nơi đây
Chiến trận bao phen trải đất này
Đại tướng suông ôm hồn đất nước
Quân vương đã dứt nghĩa cao dày
Thẻ vàng một tá nhiều di hận
Ngựa sắt ba nghìn suông chiều mây
Huyết chiến mười năm thành chuyện hão
Đình Phong Ba đó hận còn nay

Nguồn: 192 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 1996

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Năm nao ông Nhạc đã dồn quân
Đây chốn bao phen bụi chiến lầm
Đại tướng luống mang hồn đất nước
Nhà vua đã dứt nghĩa quân thân
Thẻ vàng một tá căm còn mãi
Ngựa sắt ba ngàn mây bâng khuâng
Huyết chiến mười năm thành chuyện hão
Đình Phong Ba ấy tạ quân Kim

Nguồn: 192 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 1996

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Quân Nhạc tướng từng ở đây
Giao tranh bao trận đất này xưa nay
Thân mang nhục nước đoạ đày
Vua đành dứt bỏ sợi dây tình nhà
Kim bài một tá xót xa
Ba ngàn quân mã thành ra mây chiều
Mười năm huyết chiến ra điều
Đình Phong Ba giết để chiều người Kim.

 
                                                              hhhDanh mục: Thơ Nguyễn Du


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *